آماده نبودن پول مستاجر در زمان پایان مدت اجاره

  • ملک مانا توسط ملک مانا
آماده نبودن پول مستاجر در زمان پایان مدت اجاره

آماده نبودن پول مستاجر در زمان پایان مدت اجاره

آماده نبودن پول مستجر : اگر مستاجر در پایان مدت اجاره آماده تخلیه باشد. ولی موجر پول پیش او را آماده نکند و به او ندهد دو حالت زیر پیش می آید:

  • مستاجر فقط به موجر درخواست بازگردان پول را مطرح می کند ولی کلید ملک را تحویل نمی دهد. در این صورت باید برای مدت اضافه که موجر پول او را برنگردانده است. هم اجاره بها بپردازد حتی اگر ملک را تخلیه کرده باشد و از آن استفاده نکند
  • مستاجر ضمن تخلیه ملک، از شورای حل اختلاف تامین دلیل می خواهد و شورا با تنظیم صورتجلسه تائید می کند که ملک تخلیه است و مستاجر فقط کلید آن را نزد خود نگه داشته و هیچ استفاده ای از ملک نمی کند، در این صورت، مستاجر دیگر نباید اجاره بهایی به موجر بدهد (حتی اگر ماهها و سالها کلید ملک دست مستاجر باقی بماند)

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن