آیا سند عادی بین موجر و مستاجر اعتبار قانونی دارد؟

  • ملک مانا توسط ملک مانا
آیا سند عادی بین موجر و مستاجر اعتبار قانونی دارد؟

آیا سند عادی بین موجر و مستاجر اعتبار قانونی دارد؟

آیا سند عادی بین موجر و مستاجر اعتبار قانونی دارد؟

سند عادی بین موجر و مستاجر:

رویه قضائی معتقد است که اگر موجر و مستاجر با سند عادی قرارداد اجاره نوشتند،

اولا سند عادی آنها طبق قانون موجر و مستاجر معتبر است و قانون ثبت که سند عادی را غیر معتبر شناخته،

در این خصوص قابل استناد نیست.

ثانیا اگر موجر ملک را فروخت، خریدار (مالک جدید) باید روابط استیجاری عادی را به رسمیت بشناسد و در

صورت تمایل به تخلیه مستاجر، از عنوان تخلیه در دادخواست استفاده کند زیرا استفاده از عنوان خلع ید به دلیل

قانونی بودن رابطه مستاجر با مالک، رد خواهد شد…

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن