ابطال سند ملکی که در بازداشت است

  • ملک مانا توسط ملک مانا
ابطال سند ملکی که در بازداشت است

سند ملکی که در بازداشت است را می توان ابطال کرد

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
✅شماره نظریه : 7/99/1279
✅شماره پرونده : 99-127-1279 ح
✅تاریخ نظریه : 1399/10/14

⭕️استعلام :
در صورتی که ملک در بازداشت باشد، آیا دعوای ابطال سند انتقال مالکیت پیش از رفع بازداشت با در نظر گرفتن مناط اعتبار ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قابلیت استماع دارد؟

⭕️ پاسخ:
با توجه به این‌که سبب استحقاق در دعوای باطل شدن سند، حق یا حقوقی است که در نتیجه عمل حقوقی منتهی به تنظیم سند رسمی برای اقامه‌کننده دعوا وجود داشته یا ایجاد شده است، این حقوق از توقیف ملک تأثیر نمی‌پذیرد و توقیف ملک تأثیری در رسیدگی دادگاه نسبت به دعوای باطل کردن سند رسمی ندارد و چانچه دعوای مذکور به هر دلیلی از جمله بطلان معامله‌ای که سند رسمی به اعتبار آن تنظیم شده است، قابلیت طرح داشته باشد، نمی‌توان رسیدگی به دعوای ابطال سند را فرع بر رفع بازداشت از ملک تلقی کرد؛ زیرا پذیرش چنین امری مستلزم تحقق دور است؛به این معنی که از یک طرف الزام به رفع بازداشت صرفاً از ناحیه شخصی قابل استماع است که مالک رسمی تلقی شود و از سوی دیگر باطل کردن سند رسمی انتقال نیز منوط به رفع بازداشت شده است؛ بنابراین در فرض سؤال موجبی برای عدم استماع دعوای طرح شده وجود ندارد

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن