افزایش اجاره بهای سال جدید

  • ملک مانا توسط ملک مانا
اجاره بها سال جدید

اجاره بهای سال جدید

اجاره بهای سال جدید نسبت به پارسال حدود 48 درصد رشد داشته است.

مرکز آمار ایران اعلام کرد : میزان اجاره بهای شهر تهران در زمستان 98 نسبت به

پاییز 14.9 درصد افزایش یافت در حالیکه تعداد معاملات 50.4 درصد کم شده بود.

بررسی جداول آماری نشان میدهد که در این دوره متوسط مبلغ اجاره بها به علاوه 3 درصد

ودیعه یک مترمربع برابر 507 هزارو 465 ریال است. همچنین مقایسه اجاره بهای زمستان 98

نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن حاکی آن است که اگر چه معاملات 47.7 درصد کم شده است

اما اجاره بها 47.9 درصد افزایش داشته است.

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن