افراز چیست و چگونه انجام میشود؟

  • ملک مانا توسط ملک مانا
افراز چیست و چگونه انجام میشود؟

افراز چیست و چگونه انجام میشود

افراز چیست و چگونه انجام میشود : اِفراز در فقه و حقوق ایران عبارت است از

تقسیم کردن مال غیرمنقول مشاعی بین دو یا چند نفر شریک.

این تقسیم‌بندی براساس سهم هریک از شرکا انجام می‌شود.

اِفراز می‌تواند به‌صورت برابر و تراضی بین طرفین، یا اجباراً و از طریق حکم دادگاه صالحه انجام شود.

به مالی که به‌صورت غیرمشاع باشد نیز فَرْز گفته می‌شود. افراز را نباید با تفکیک اشتباه گرفت،

زیرا تفکیک در عرف ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیرمنقولِ حداقل یک نفر به قطعات کوچک‌تر،

اما در افراز باید مالکیت در اختیار بیش از یک نفر باشد.

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن