انتقال ملک به عنوان مهریه

  • ملک مانا توسط ملک مانا
انتقال ملک به عنوان مهریه

انتقال ملک به عنوان مهریه 

در صورتی که مهریه وجه نقد یا در حکم نقد مانند سکه و طلا باشد، زن با در دست داشتن سند رسمی ازدواج می‌تواند به دفتر ازدواج و یا دایره اجرای ثبت مستقر در اداره ثبت محل وقوع ازدواج مراجعه و در فرم خاصی که در آن دایره موجود است، تقاضای صدور اجرائیه کند. طبق رویه قضائی، چنانچه در سند نکاح تعهد به انتقال ملکی زوجه به عنوان مهریه شده باشد آن تعهد ، لازم الاجراست و چنانچه ملک مورد تعهد رسما به دیگری منتقل شود، این انتقال غیر قانونی بوده و لذا اسناد مالکیت بعدی به حکم دادگاه ابطال میشود.

تاریخ رای نهایی : 1392/01/18

شماره رای نهایی : 9209970223700017

مراجع صدور رای : شعبه  147 بدوی و 37 دادگاه تجدید نظر تهران

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن