باطل کردن سندهای انتقال ملکی

  • ملک مانا توسط ملک مانا
45-Resize-1

نظر اداره حقوقی قوه قضائیه راجع به باطل کردن سندهای انتقال ملکی که با حکم قضائی بنام کسی شده و بعد از چند انتقال ، حکم قضایی نقض و ملک باید به مالک اولیه اعاده شود

✅شماره نظریه : 1407/96/7
✅شماره پرونده : 1017-1/3-96
✅تاریخ نظریه : 1396/06/21

⭕️ استعلام :
در خصوص ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی در مواردی که رأی اجرا شده و تنظیم شده و پس از چندین بار خرید و فروش محکومٌ به به نام اشخاص ثالث آمده است آیا پس از نقض حکم در خصوص اعاده وضع به حال سابق تنظیم سند با توجه به اینکه محکومٌ به هم اکنون به نام اشخاص ثالث است نیاز به تقدیم دادخواست دارد و یا وفق ماده 39 می تواند سند را به نام فرد اولیه تنظیم نمود.

⭕️ پاسخ:
با توجه به اطلاق ماده39 قانون اجرای احکام مدنی مصّوب 1/8/1356 که در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده و نظر به عام بودن این اجازه، کلیه اقداماتی که در جهت اجرای حکم صورت گرفته را زایل می سازد، لذا صدور دستور اجرای ماده 39 موصوف و ابطال سند انتقال اجرائی با دادگاه مربوط است و چون اسناد بعدی انتقال متکی بر سند انتقال اجرائی هستند، اعلام بطلان آن نیز از سوی دادگاه مربوط، فاقد اشکال قانونی است.

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن