برگشت شرایط عادی بازار مسکن

  • ملک مانا توسط ملک مانا
برگشت شرایط عادی بازار مسکن

بازار مسکن به شرایط عادی برمیگردد

برگشت شرایط عادی بازار مسکن : بازار مسکن در حال بازگشت به شرایط عادی است

برخی پیش بینی ها حاکی از آن است که روند بازار مسکن حداقل در ثبت آگهی های

ملکی در حال بازگشت به شرایط عادی خود است.

مقایسه تعداد آگهی های فروش ملک در شهر تهران با تعداد معاملات انجام شده

در سال ۹۸ نشان می دهد گرچه تعداد این دو به هم نزدیک نیستند؛ اما روند هر دو، یکسان است.

مقایسه آگهی های ملکی در سال ۹۸ که ملک رادار آنها را به صورت مجموع،

منتشر می کند با آمارهای معاملات انجام شده که بانک مرکزی به صورت ماهانه منتشر

می کند، نشان می دهد در ماه هایی که تعداد آگهی های منتشر شده افزایش داشته،

بازار معاملات با رونق همراه بوده، و در مقابل هر زمان بازار معاملات به رکود رفته،

تعداد آگهی ها نیز کمتر شده اند.

برگشت شرایط عادی بازار مسکن

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن