تخلیه مستاجر بدون عودت پول پیش

  • ملک مانا توسط ملک مانا
تخلیه مستاجر بدون عودت پول پیش

تخلیه مستاجر بدون عودت پول پیش

نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه راجع به تخلیه مستاجر بدون عودت پول پیش

🔹شماره‌نظریه؛ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰_۷/۹۸/۱۱۳۱

✳️ استعلام: چنانچه منزل‌مسکونی که جزء مستثنیات‌دین مالک است در قبال ودیعه رهن به مستاجر تحویل شود

و پس از انقضاء‌مدت عقد اجاره، مالک تخلیه بخواهد و دادگاه حکم به تخلیه منزل همزمان با استرداد ودیعه

را صادر کند و مالک توانایی استرداد ودیعه را نداشته باشد، آیا اجراي حکم تخلیه به صورت‌تعلیقی ممکن است؟

🔶 پاسخ: برابر اطلاق ماده ۴ قانون‌روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، تخلیه عین‌مستأجره و تحویل آن

به موجر منوط به استرداد ودیعه یا سند یا وجهی است که مطابق قرارداد اجاره توسط موجر از مستأجر

اخذ شده است؛ بنابراین تا زمانی که موجر مبلغ یا سند مزبور را به مستأجر یا واحد اجراء ندهد، امکان تخلیه

و تحویل عین‌مستأجره به موجر وجود ندارد.

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن