تخلیه ملک در ایام کرونا

  • ملک مانا توسط ملک مانا
تخلیه ملک در ایام کرونا

تخلیه ملک در ایام کرونا

تخلیه ملک در ایام کرونا : در ایام کرونا هم موجر میتواند در مواردی درخواست تخلیه مستاجر را بنماید

رییس شورای حل اختلاف تهران با اشاره به مصوبه ستاد کرونا درباره تمدید قراردادهای اجاره مسکن و استثنائات

آن، گفت: اگر ثابت شود که موجر به مسکن نیاز شخصی دارد یا مستاجر تخلفی در قرارداد اجاره کرده باشد،

قاضی مربوطه دستور تخلیه را صادر می‌کند. در چنین شرایطی، لزوم ورود دولت به منظور کاهش فشار

اقتصادی امری اجتناب ناپذیر تلقی می‌شود. در همین راستا ستاد ملی مبارزه با کرونا به عنوان هسته تصمیم‌گیری

دولت در شرایط مبارزه با این بیماری دست به کار شد.

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن