تداوم رکود در بهار مسکن

  • ملک مانا توسط ملک مانا
تداوم رکود در بهار مسکن

تداوم رکود در بهار مسکن

تداوم رکود در بهار مسکن : در بررسی وضعیت کنونی و مسیر حرکت آتی بازار مسکن ،

توجه به چند متغیر اصلی ضروری است. به طوریکه در حال حاضر در این بخش ،

از یک سو با توجه به افت محسوس حجم صدور پروانه های ساختمانی ،

کاهش تولید و عرضه واحد های تکمیل شده به بازار مواجه هستیم .

در نتیجه بازار مسکن در بخش عرضه با کمبود قابل توجه روبه رو است.

از سوی دیگر در بخش تقاضا ، باتوجه به شرایط اقتصادی خانوار ها که به دلیل

رشد نرخ تورم عمومی، تا حدودی سطح درآمد خانوارها کاهش پیدا کرده،

قدرت خرید مسکن نیز با افت مواجه شده است. این درحالی است

که قیمت اسمی به صورت تدریجی در حال افزایش است.

مجموعه این عوامل نشان میدهد که بازار مسکن دست کم تا پایان فصل بهار ،

وضعیتی مشابه اواخر سال گذشته یعنی رکود تورمی را تجربه خواهد کرد

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن