تعیین مدت قرارداد های موقت

  • ملک مانا توسط ملک مانا
تعیین مدت قرارداد های موقت

تعیین مدت قرارداد های موقت

تعیین مدت قرارداد های موقت

تعیین مدت قرارداد های موقت : مصوبه مهم دولت برای تعیین حداکثر مدت قرار دادهای موقت

هیات دولت در جلسه 20 بهمن 98 تصویب کرد قرار دادهایی که بین کارگر و کارفمانوشته می شود ( حتی اگر ماهیت کار موضوع قرار داد موقت باشد ) 4 سال است.

بنا بر این اگر قرارداد های منعقده بین کارگر و کارفرما چه در یک سند

و چه در سند های قراردادی متعدد ( مثلا چند قرارداد سه ماهه ) به 4 سال کشیده شود،

آن کارگر استخدام 30 ساله کارفرما محسوب خواهد شد.

هیات وزیران در راستای ایجاد امنیت شغلی کارگران، با توجه به افزایش روزافزون قراردادهای موقت کار

در سال‌های اخیر و به منظور جلوگیری از سوء استفاده از عدم تعیین حداکثر مدت موقت کار آیین‌نامه اجرایی

تعیین حداکثر مدت موقت را برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد، تصویب کرد.

بر این اساس در کارهایی که قبل از ابلاغ این تصویب‌نامه وجود داشته حداکثر مدت موقت

از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه محاسبه خواهد شد.

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن