تغییر روند پیش فروش املاک

  • ملک مانا توسط ملک مانا
تغییر روند پیش فروش املاک

تغییر روند پیش فروش املاک

تغییر روند پیش فروش املاک : روند پیش فروش املاک امروز در مجلس تغییر کرد.

با تصویب طرح ارتقای اعتبار اعتبار اسناد رسمی در جلسه امروز مجلس ، بجز تصمیماتی که راجع به مشاوران

املاک گرفته شده است، درباره پیش فروشها آمده است که سازمان ثبت اسناد مکلف است در پاسخ

به استعلام ثبتی دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان اعم از اینکه بصورت یک واحد آپارتمان

معین یا به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد ، برای هر واحد یا سهم پیش فروش شده از یک

پلاک ثبتی ، شناسه یکتا منظور نموده و مراتب را در سامانه ثبت الکترونیک معاملات ، دفتر الکترونیک املاک

و سند مالکیت حدنگار (کاداستر) پلاک ثبتی درج نماید.مفاد این ماده در خصوص هرگونه تغییر بعدی در نقشه

و پروانه یا گواهی ساختمان نیز مجرا است. تبصره 1 : مراجع صدور پروانه ساخت به اخذ شناسه یکتا برای

هر واحد ساختمانی از سازمان طبق نقشه مصوب مراجع صلاحیت دار اقدام کنند. وزارتخانه های کشور ،

صنعت ، معدن و تجارت ، امور اقتصادی و دارایی و سایر وزارتخانه های مرتبط با مراجع صدور پروانه ساخت ،

حسب مورد مکلفند ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اتصال مراجع مربوط

مذکور به سامانه ثبت الکترونیک معاملات سازمان اقدام نمایند تا امکان اخذ شناسه یکتا به ترتیب مقرر در این ماده

به صورت الکترونیک برای آنها فراهم گردد.

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن