افراز چیست و چه فرقی با تفکیک دارد؟

  • ملک مانا توسط ملک مانا
sarah-off-the-grid-orange

تفاوت افراز با تفکیک 

تفاوت افراز با تفکیک:

اگر کسب و کار شما در زمینه ملک است و یا به تجارت در املاک علاقه دارید و یا حتی املاک زیادی به شما

ارث رسیده است حتما باید با مفاهیمی مانند افراز و تفکیک آشنا باشید.

در افراز مال منقول و غیر منقول بین شرکا از هم جدا میشود که به دوگونه

افراز اجباری و افراز به تراضی قابل تقسیم است.

در حقیقت افراز به معنای جدا کردن چیزی از چیز دیگر و در واقع تفکیک سهم هر یک از شرکای ملک است و

به معنای استقلال بخشیدن به مالکیت مشترک از طریق اعطای هر بخش از مال مشترک به یکی از شرکا است.

در افراز اجباری طرفین به دستور مقام قضایی و یا حکم اداره ثبت مجبور به جداسازی مال مشاع میشوند اما در

افراز تراضی طرفین به خواست خود و با مراجعه به اداره ثبت این کار را انجام می دهند.

در عمل افراز کلماتی تخصصی و حقوقی مانند مال منقول و غیر منقول و مشاع بکار رفته است

که شاید استفاده از آنها برای کسانی که به علم حقوق آشنایی ندارند سخت باشد

به همین منظور تعریفی کوتاه از این عبارات ارائه خواهیم داد.

مشاع: یعنی مالی که همه مالکین در آن سهیم هستند و سهم هر شخص در آن به تفکیک مشخص نیست.

مال منقول: اموال منقول اموالی هستند که قابلیت جابجایی دارند ولی جابجایی آنها

خسارت و هزینه ای دربر ندارد و دقیقا برعکس مال غیر منقول هستند.

در حقیقت مالی که بتوان بدون خسارت به آن و یا محلی که در آن قرار گرفته جابجا کرد مال منقول است.

مال غیرمنقول: این نوع اموال غیر قابل جابجایی هستند و در صورت جابجایی خسارات بسیاری بوجود می

آورند. زمین و ملک از جمله اموال غیرمنقول هستند.

تفاوت افراز و تفکیک در چیست؟

تفکیک یعنی اینکه مالک تصمیم بگیرد مال خود را اعم از مشاع و یا غیر مشاع

بر چند بخش تقسیم کند اما افراز در خصوص تقسیم مال مشاع کاربرد دارد.

تفکیک فقط تقسیم بندی ملک است اما افراز جداسازی مشاعات به همراه دادن آن به مالکان است.

و قطعات افرازی به نسبت سهم مالک مشاع به آنان اختصاص می‌يابد.

به عبارتی شخصی که از یک ملک 10 سهم دارد پس افرازی به میزان 10 سهم از کل ملک به او داده میشود.

اعتراض به تفکیک در اداره ثبت بررسی و رسیدگی میشود اما اعتراض به افراز باید

در دادگاه رسیدگی شود و نیازمند حکم مراجع قضایی است.

تفکیک در اداره ثبت انجام می شود اما برای افراز دو شیوه وجود دارد که پیش تر به آن اشاره شد.

افراز یا باید با دستور مقام قضایی انجام شود یا حکم اداره ثبت.

در تفکیک تمامی ملک از هم جدا می شود و سهم هرشخص کاملا مشخص است

و یا تقسیم بندی ملک برای مالک زمین کاملا مشهود است اما در افراز فقط سهم خواهان جدا میشود و باقی ملک

به صورت مشاع باقی خواهد ماند.

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن
جستجو