مشکلات حذف قیمت از آگهی های مسکن

  • ملک مانا توسط ملک مانا
xxxx

حذف قیمت آگهی خرید فروش مسکن

حذف قیمت آگهی خرید فروش مسکن :

بررسی ها وتحقیقات میدانی از تازه ترین شرایط بازار معاملات خرید وفروش واجاره مسکن

در مناطق مختلف شهر تهران حاکی است به دنبال حذف قیمت های پیشنهادی فروش و اجاره مسکن

از سایت های بازاریابی ملکی و فضای مجازی، تعداد قابل توجهی از متقاضیان خرید،فروش و اجاره مسکن

با سردرگمی در تعیین و پذیرش قیمت ها مواجه شده اند.

حذف قیمت های پیشنهادی از آگهی های خرید وفروش و اجاره مسکن منجر به ایجاد یک خلأ بزرگ

در بازار برای هر سه ضلع فعال بازار مسکن شده است. .

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن