سامانه تخصصی املاک شمال کشور

حق ارتفاق چیست؟

  • توسط ملک مانا
  • 1
حق ارتفاق چیست؟

حق ارتفاق چیست

حق ارتفاق حقی است که صاحب ملکی به اعتبار حقی که در ملک دیگری دارد میتواند از آن ملک استفاده کند.

این حق شامل عناوینی نظیر حق عبور، حق مجری، حق شرب، حق شبکه و حق ناودان و … میشود

حق ارتفاق در واقع چهرهای از حق انتفاع است با این تفاوت که حق ارتفاق اختصاص به زمین دارد.

بدین معنا که حق ارتفاق معمولا در دو ملک مجاور و متصل وجود دارد. همچنین برخلاف حق انتفاع این حق به صورت دائمی ایجاد میشود

و تا زمانی که دارندهی حق ارتفاق مالک زمین مجاور باشد، حق ارتفاق باقی است.

حق ارتفاق چگونه ایجاد میشود؟

  1. از طریق قانون و حقی که قانون گذار برای افراد به رسمیت میشناسد،
  2. که به آن ارتفاق قانونی میگویند. مثلا در قانون برنامهی عمرانی سوم کشور مصوب ۴۶ پیشبینی شده است
  3. که دولت در مورد زمینهایی که در مسیر راه و خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله های گاز و نفت قرار میگیرد، حق ارتفاق خواهد داشت.
  4. از طریق قرارداد میان مالک زمین با دارنده ی حق ارتفاق، که بدان ارتفاق قراردادی گویند.
  5. به واسطه ی وضع طبیعی املاک که به آن ارتفاق طبیعی گویند.
  6. مثلا زمینی که در پایین قرار گرفته به حکم وضع طبیعی خود، مجرای فاضلاب و آب باران زمین بالاتر است.

حق ارتفاق همچنین ممکن است در اثر اذن مالک داده شود و در اینصورت مالک هر وقت که بخواهد

میتواند اذن خود را پس بگیرد و اجازه عبور و ارتفاق به دیگری ندهد.

حق ارتفاق ممکن است بهصورت مثبت یا منفی ایجاد شود. در حق ارتفاق مثبت صاحب آن اجازهی استفاده از ملک دیگری را خواهد داشت.

به عنوان نمونه: حق داشتن در و شبکه، حق مجری، حق شرب، حق ناودان یا حق عبور از ملک دیگری.

دیدگاهتان را بنویسید

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن
شروع گفتگو
به مشاوره نیاز دارید؟