حکم فروش ملک مشاعی

  • ملک مانا توسط ملک مانا
حکم فروش ملک مشاعی

حکم فروش ملک مشاعی

حکم فروش ملک مشاعی

حکم فروش ملک مشاعی:

مال مشاع به مالی گفته می‌شود که حقوق مالکین متعدد در آن به نحوه اشاعه جمع شده است (ماده ۵۷۱ ق.م.) و

ممکن است اختیاری یا قهری باشد از شرکت یا شراکت اختیاری می‌توان به نتایج عقود مانند خرید یک قسمت از

قطعه زمین مشاعی اشاره کرد که به صورت ارادی و با اختیار صورت می‌پذیرد؛ لیکن اشاعه در حالت اجباری، بدون اراده و قصد و اختیار مالکین مشاعی است که مصداق بارز آن اموال موروثی است.

رویه دادگاهها میگوید اگر ملکی مشاع باشد، فروش بخشی از ملک توسط یکی از شرکاء عنوان مجرمانه

(بزه‌های انتقال مال غیر و خیانت در امانت ) نداشته و قابل تحقق نیست.

تاریخ رای نهایی: 1393/02/01
شماره رای نهایی: 9309970222200094
مرجع صدور دادگاه عمومی چهاردانگه به نقل از پژوهشگاه قوه قضائیه

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن