دستور فروش ملک موروثی توسط دادگاه

  • ملک مانا توسط ملک مانا
10580529_114

دستور فروش ملک موروثی توسط دادگاه

دستور فروش ملک موروثی توسط دادگاه: از جمله مواردی که دادگاه می تواند بدون درخواست خواهان دستور

فروش ملک را بدهد، زمانی است که ملک موروثی بوده و قابل افراز نباشد.

این یک استثناء بر اصل است زیرا اصل بر این است که دادگاه فقط نسبت به امری حکم بدهد که خواهان

درخواست کرده باشد.

1 – دستور فروش ملك غير قابل افراز ، با عنايت به ماده 4 قانون افراز و ماده 9 آيين نامه اجرايي قانون مذكور

نيازمند تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي و تعيين وقت رسيدگي و النهايه صدور حكم، نمیباشد

ولی در رویه قضایی تقاضای صدور دستور فروش،از طریق تقدیم دادخواست به عمل می آید.

2 – تصميمي كه دادگاه در برابر اينگونه درخواستها اتخاذ مينمايد در قالب حكم يا قرار نيست، بلكه دستور است

و نظر به اينكه تابع تشريفات رسيدگي آيين دادرسي مدني نیست، قابل تجديد نظر خواهي و فرجامخواهي نميباشد.

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن