دولت چه زمانی مالک اراضی موات و منابع طبیعی می گردد

  • ملک مانا توسط ملک مانا
دولت چه زمانی مالک اراضی موات و منابع طبیعی می گردد

دولت چه زمانی مالک اراضی موات و منابع طبیعی می گردد

زمان تثبیت مالکیت دولت بر اراضی موات،

زمان تثبیت مالکیت دولت بر اراضی موات،باستنادقوانین قبل وبعدازانقلاب از زمان تقدیم اظهارنامه به اداره ثبت اسناد و املاک

وثبت ملک است.لذاچنانچه باستنادکمسیون ماده 12قانون اراضی شهری ویازمین شهری آگهی شده ومدت اعتراض به آن منقضی شده باشد،همچنان مالکیت دولت متزلزل است

واقدام قضائی درجهت ابطال اقدام دولت وسندمالکیت صادره بعدازتقاضای ثبت ملک بعنوان موات توسط دولت بایدصورت گیرد.
برخلاف اراضی ملی که طبق رأی وحدت رویه،مالکیت اداره منابع طبیعی پس از قطعیت یافتن آگهی تشخیص

هرچند منجربه صدورسندمالکیت بنام دولت نشده باشد،مالکیت دولت تثبیت میگردد.منبع: کتاب ثبت

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن