دیوارکشی اراضی کشاورزی

  • ملک مانا توسط ملک مانا
gandom-new02

دیوارکشی اراضی کشاورزی : در آیین نامه تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی،

دیوار کشی اراضی و ایجاد هر گونه بنا در اراضی کشاورزی از مصادیق تغییر کاربری شمرده شده است.

اما درمقررات صنایع تبدیلی و تکمیلی ودستور العمل ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون حفظ اراضی

زراعی (مصوب وزیر جهاد) دیوارکشی اراضی و ایجاد بنای نگهبانی تغییر کاربری محسوب نشده است.

هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی

تغییر کاربری محسوب میگردد، چنانچه به طور غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱)

این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب

را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند.

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن