رابطه رشد نقدینگی با بازار مسکن

  • ملک مانا توسط ملک مانا
ssss

رابطه رشد نقدینگی با بازار مسکن

رابطه رشد نقدینگی با بازار مسکن : اگر دولت بتواند نقدینگی را به سمت تولید مسکن سوق میدهد

نه تنها این رشد نقدینگی آثار سوئی برای بخش مسکن و بازار مسکن نخواهد داشت بلکه در نهایت به نفع متقاضیان مسکن خواهد داشت.

کارشناسان اقتصادی و حتی مسئولان ارشد بانک مرکزی بر این باور هستند که رشد نقدینگی در یک اقتصاد سالم و مبتنی بر تولید به منزله رشد اقتصادی است،

اما در اقتصادی که تولید رونق ندارد و فعالیت های سوداگرانه در بازار های مختلفقدرت مانور بیشتر دارند،

رشد فزاینده نفدینگی به معنای سخت تر شدن شرایط برا فعالیتهای مولد است.

هر سال با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال،

نقدینگی در جامعه و کنترل آن یکی از دلمشغولی های مسئولان ارشد بانک مرکزی است.

این نگرانی به قدری این روزها نزد این مقامات افزایش یافته که حتی باعث شد

تا روز گذشته عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی این نگرانی را به نوعی تشریح کند

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن