رابطه رشد نقدینگی با بازار مسکن

  • ملک مانا توسط ملک مانا
نقدینگییییی

رابطه رشد نقدینگی با بازار مسکن چگونه است؟

رابطه رشد نقدینگی با بازار مسکن : اگر دولت بتواند نقدینگی را به سمت تولید مسکن سوق دهد

نه تنها این رشد نقدینگی آثار سوئی برای بخش مسکن و بازار مسکن نخواهد داشت بلکه در نهایت به نفع متقاضیان مسکن خواهد شد.

کارشناسان اقتصادی و حتی مسئولان ارشد بانک مرکزی بر این باور هستند که رشد نقدینگی در یک اقتصاد سالم

و مبتنی بر تولید به منزله رشد اقتصادی است. اما در اقتصادی که تولید به منزله رشد اقتصادی است ،

اما در اقتصادی که تولید رونق ندارد و فعالیت های سوداگرانه در بازار های مختلف قدرت مانور بیشتری دارند.

رشد فزاینده نقدینگی به معنای سخت تر شدن شرایط برای فعالیت های مولد است.

هر سال با نزدیک شدن به روز های پایانی سال ، نقدینگی در جامعه و کنترل آن یکی از دلمشغولی های مسئولان ارشد بانک مرکزی است. این نگرانی به قدری این روزها نزد این مقامات افزایش یافته که حتی باعث شد تا روز گذشته عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی این نگرانی را به نوعی تشریح کند.

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن