زمستان مسکن در وضعیت بهاری

  • ملک مانا توسط ملک مانا
زمستان مسکن در وضعیت بهاری

زمستان مسکن در وضعیت بهاری

زمستان مسکن در وضعیت بهاری : بازار کشوری معاملات مسکن از فاز نزول سنگین خارج شد و در مسیر رشد قرار گرفت. ماه گذشته برای اولین بار در طول سال 98. خرید و فروش خانه در شهر ها با افزایش نقطه ای نسبت به ماه مشابه در سال 97 همراه باشد. تغییرات ماهانه معاملات ملک در شهر ها طی دوماه اخیر نیز همسو با تهران رو به افزایش گذشت. هرچند هنوز اوضاع این بازار رکودی است، اما پنج محرک باعث شده معاملات مسکن فصل زمستان حالت بهاری پیدا کند. این موضوع براساس آمارهای سامانه رهگیری مسکن در دو ماه گذشته یعنی آذر و دی رصد شد.

 

ملک مانا | توئیتر

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن