سبقت گرفتن نرخ مسکن از تورم

  • ملک مانا توسط ملک مانا
سبقت گرفتن نرخ مسکن از تورم

چنانچه گرفتار تورم نابسامان نشویم و کسری بودجه ادامه پیدا نکند؛ همچنین چشم اندازهای امید بخش ادامه یابد میتوان انتظار داشت که افزایش قیمتی که در طول سال های قبل نظم اقتصاد را بهم ریخت؛ امسال دوباره رخ ندهد.

مهدی سلطان محمدی کارشناس بازار مسکن بیان داشت: یکی از دلایل رشد افسار گسیخته قیمت مسکن مسئله تورم است. در طول چند دهه پیشین رشد مسکن همواره با تورم همراه بوده است؛ همچنین سالانه حدود یک الی دو درصد با نرخ تورم عمومی فاصله داشته است. بدین گونه که اگر نرخ تورم مسکن را ۲۲ درصد در نظر بگیریم؛ آنگاه ۲۰ درصد آن تورم عمومی محسوب میشود؛ بنابراین تنها با کنترل تورم است که میتوانیم قیمت مسکن را کنترل کنیم.

وی افزود: ما اگر بخواهیم تورم افسار گسیخته عمومی را کنترل کنیم یا بایستی هزینه های دولت را کاهش دهیم و یا اینکه درآمد دولت را افزایش دهیم. بنابراین چنانچه بخواهیم از این منظر بازار مسکن را بررسی کنیم؛ جهت کنترل بازار مسکن لازم است انضباط پولی بیشتری در اداره مملکت لحاظ گردد، همچنین کسری بودجه دولت را باید از بین ببریم.

سلطان محمدی تصریح کرد: فی الواقع در طول سالهای پیشین رشد قیمت مسکن از تورم پیشی گرفته و حتی اختلافی حدود یک الی دو درصدی بین نرخ تورم عمومی و نرخ تورم بازار مسکن از این مقدار فراتر رفته و در واقع شکافی عظیم در این دو نرخ شکل گرفته است.

در خصوص دلیل رشد بیشتر نرخ تورم در بازار مسکن میتوان بیان داشت؛ یکی از اصلی ترین این عوامل مسئله زمین است، چون نرخ مصالح ساختمانی در این سال ها کم و بیش با تورم همراه بوده است. همچنین سایر نهاده های ساختمانی از جمله عوارض شهرداری و انشعابات نیز به طور تقریبی با تورم همراه بوده است اما نرخ زمین به تنهایی از تورم پیشی گرفته است؛ چرا که عرضه زمین محدود شده است.

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن