سهم خانه اولی ها از معاملات مسکن چقدر است؟

  • ملک مانا توسط ملک مانا
سهم خانه اولی ها از معاملات مسکن چقدر است؟

سهم خانه اولی ها از معاملات مسکن

سهم خانه اولی ها از معاملات مسکن : اطلاعات بدست آمده نشان میدهد

که خانه اولی ها سهمی از حدود 75 درصد

معاملات بازار مسکن در بخش واحد های مسکونی کوچک متراژ ندارند

و دلالان و سفته بازان هستندکه نقش اصلی را در این بخش ، ایفا میکنند.

آمار ها از ثبت سالانه بیش از 600 هزار ازدواج در کشور حکایت دارد،

در حالی که بررسی های صورت گرفته نشان میدهد سالانه بطور میانگین

حدود 300 تا 350 هزار واحد مسکونی جدید در کشور ساخته میشود.

مقایسه این آمار ها ، کمبود حدود 300 هزار واحد مسکونی برای پاسخ به تقاضا های جدید را نشان میدهد.

اطلاعات بدست آمده نشان میدهد که خانه اولی ها سهمی از حدود 75درصد معملات بازار مسکن در بخش

واحد های مسکونی کوچک متراژ ندارند و دلالان و سفته بازان هستند که نقش اصلی را در این بخش ، ایفا میکنند.

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن