شناسه ثبتی برای واحدهای پیش فروش

  • ملک مانا توسط ملک مانا
ههههه

شناسه ثبتی برای واحدهای پیش فروش

شناسه ثبتی برای واحدهای پیش فروش : از سال آینده، شناسه ثبتی در کنار پلاک ثبتی برای پیش فروش ها

کمسیون حقوقی مجلس روز 6 بهمن 98 درجریان بررسی و تصویب موادی از طرح الزام به ثبت

رسمی معاملات اموال غیرمنقول، شهرداریها را مکلف کرد قبل از صدور پروانه ساختمان،

به تعداد واحدهایی که می خواهند در پروانه درج کنند ، از سازمان ثبت اسناد و املاک شناسه ثبتی اخذ کنند.
این امر موجب خواهد شد که هرگاه بخواهند ساختمانهای درحال ساخت را مورد معامله قرار بدهند، باید مشخص شود که مالک یا سازنده ، کدام یک از واحد ها را انتقال می دهد .
علاوه بر آن ، تنظیم سند برای معاملات

بیش از تعداد واحدهای دارای شناسه ثبتی ممنوع خواهد شد

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن