شوک مالیاتی به مالکین خانه های خالی

  • ملک مانا توسط ملک مانا
1396043109272989711455844

شوک مالیاتی به مالکین خانه ها

شوک مالیاتی به مالکین خانه ها : رئیس جمهور امروز سیزدهم دی ماه 99 قانون مالیات خانه های خالی

را به وزارتخانه های مربوطه ابلاغ کرد ، بر اساس این قانون در صورتی که یک واحد مسکونی بیش

از ۱۲۰ روز از یک سال بدون سکنه یا کاربر باشد به عنوان «خانه خالی» محسوب می‌شود.

در این صورت، مالک این واحد در سال اول، هر ماه معادل ۶ برابر مالیات بر اجاره، سال دوم، در هر ماه

معادل ۱۲ برابر مالیات بر اجاره و سال سوم به بعد در هر ماه معادل ۱۸ برابر مالیات بر اجاره مشمولمالیات

بر خالی بودن واحد مسکونی خواهد شد

این در حالی است که در قانون اصلاح مالیاتهای سال 94 جریمه خالی بودن املاک، حد اکثر دو برابر

مالیات املاک اجاره داده شده (آن هم در سالهای دوم ببعد) بود.


اکنون باید دید آیا دولت قادر هست این جریمه سنگین را از مالکین اخذ کند یا خیر؟

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن