طرح ساخت مسکن 35 متری

  • ملک مانا توسط ملک مانا
طرح ساخت مسکن 35 متری

طرح ساخت مسکن 35 متری

طرح ساخت مسکن 35 متری : معاون معماری و شهرسازی شهردار تهران :

حداقل مساحت واحد مسکونی که برای شهر تهران تعریف شده 35 مترمربع بوده

و این یک طرح جدیدی برای تهران نیست و از قبل وجود داشته است.

چیزی که در طرح تفضیلی مصوب شده 35 متر است

و ما در سازمان نوسازی شهر تهران پیشنهاد داده ایم که کف مساحت این واحد ها 25 متر باشد

در صورتی که وزارت کشور پیشنهاد ما را تایید کند مشوق هایی

برای اجرای آن از جمله ساخت و استفاده از آن وجود دارد و ما در این خصوص 2 پیشنهاد داده ایم.

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن