طرح صدور پروانه ساختمانی

  • ملک مانا توسط ملک مانا

طرح صدور پروانه ساختمانی

طرح دعوی الزام به صدور پروانه ساختمانی
طبق رای دیوان عدالت اداری، اگر خواسته مالک تغییر کاربری تعریف شده برای ملک باشد، باید کمیسیون ماده 5 (کمیسیون طرح های تفصیلی) را طرف دعوی قرار داد. بدیهی است اگر کاربری مصوب کمیسیون مورد تائید مالک باشد ولی شهرداری برای آن کاربری پروانه صادر نکند، طرح دعوی الزام به صدور پروانه ساختمانی راهکار مناسب خواهد بود .

موانع قانونی صدور پروانه بسیار است اما مهمترین آنها قرار گرفتن در طرح های عمومی و عمرانی می باشد.

در این صورت

اگر طرح مذکور در صدد اجرا شدن باشد شهرداری موظف به تملک ملک شهروندان مطابق قانون می باشد.

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن