مقایسه ای اجمالی بین سه واژه فسخ ، انفساخ و تفاسخ در قراردادها

  • ملک مانا توسط ملک مانا
فسخ-منفسخ-افساخ

تفاوت بین فسخ ، انفساخ و منفسخ :

فسخ به چه معناست؟
فسخ به معنای برهم زدن یک قرارداد است. فسخ قرارداد به‌موجب شروطی که از قبل در قرارداد ذکرشده است امکان‌پذیر است.

این فسخ می‌تواند یک‌طرفه و یا دوطرفه باشد که در اصطلاح به آن شرط فسخ یا خیار فسخ گفته می‌شود.

تفاسخ به چه معناست؟
تفاسخ همان اقاله است؛ راضی بودن دو طرف معامله در یک قرارداد می‌تواند دلیلی برای برهم زدن معامله شود.

در تفاسخ معامله‌ای که به‌صورت صحیح و قانونی انجام‌ شده پایان خواهد یافت؛ و زمانی که تفاسخ و یا اقاله

صورت می‌گیرد تمامی تعهدات قرارداد ساقط خواهند شد.

منفسخ به چه معناست؟
منفسخ بر هم خوردن خود بخودی است که در اثر عارضه، حالت یا وضعیتی در یکی از طرفین مانند فوت/جنون/

و سفه تفاوت فسخ و تفاسخ نیز در این است که فسخ یک‌طرفه انجام می‌شود.

و راضی بودن طرف دیگر اهمیتی ندارد؛ اما در تفاسخ پایان دادن به معامله باید با رضایت هر دو طرف باشد.

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن