قوانین تنظیم روابط موجر و مستاجر

  • ملک مانا توسط ملک مانا
قوانین تنظیم روابط موجر و مستاجر

قوانین تنظیم روابط موجر و مستاجر

قوانین تنظیم روابط موجر و موستاجر : آخرین قانونی که برای تنظیم روابط استیجاری در کشور ما تصویب شده ،

قانون مصوب 1376 است. هدف از تصویب این قانون انطباق هرچه بیشتر روابط استیجاری بر ضوابط شرعی و حذف پدیده

حق کسب و پیشه و تجارت و جایگزین آن با عنوان شرعی سرقفلی بوده است.

در عین حال از آنجا که نظام اقتصادی کشور ما، در تحلیل نهایی نظامی مبتنی بر حاکمیت سرمایه است. در این قانون هر نوع محدودیت و تضییق در مورد در مورد حقوق مالکانه موجر _ جز آنچه خود او با اراده آزاد به آن تن در دهد حذف شده است.

تخلیه اماکن مسکونی و کسبی در انقضای مدت اجاره بسیار سهل و سریع شده ، مگر در حالتی که شرایط شکلی اجاره نامه رعایت نگردد و یا موجر به میل خود به وجود شروطی در عقد اجاره راضی شود که نتیجه درج آن محدود شدن حقوق مالکانه اش باشد.

بدیهی است کمتر موجری به جنین جیزی تن خواهد داد.

مگر در حالتی که در قبال هر ریال امتیازی که به مستاجر می دهد ،

پیشاپیش هزاران ریال – بالقوه یا بالفعل گرفته باشد.

چه این اقتضای ذات نظام سرمایه داری است.

« قوانین تنظیم روابط موجر و مستاجر » 

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن