قوانین پارکینگ آپارتمان

  • ملک مانا توسط ملک مانا
Parking-lot-security-cameras-1-1024x683

قوانین پارکینگ آپارتمان

قوانین پارکینگ آپارتمان :

۱-مزاحمت در توقف خودرو

اگر مالک یا متصرف یکی از واحدها خودروی خود را طوری در پارکینگ متوقف کند که دیگر ساکنان نتوانند

به راحتی خودرئی خود را از پارکینگ خارج کنند بی تردید تحت عنوان مزاحم قابل پی گرد قانونی است این گونه رفتار ها در مجتمع که ممکن است

از عمل و انگیزه های گونا گونی نشأت بگیرد باید مدیر یا مدیران ساختمان را متوجه کند

که به نمایندگی از سوی مالکان آپارتمان ها حق دارند با تقدیم شکواییه به دادسرای عمومی از شخص مزاحم شکایت کند

پس از طی پروسه ی رسیدگی النهایه دادگاه با احراز صحت امر او را وفق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی محکوم به یک ماه تا یک سال حبس و به علاوه رفع مزاحمت می نماید

پس از اجرای حکم هر گاه مزاحم به مزاحمت خود مجددا ادامه دهد برابر ماده ۶۹۳ همان قانون دادگاه مشارالیه را علاهوه بر رفع مزاحمت به حبس از شش ماه تا دوسال محکوم خواهد کرد

۲-اختلاف در تعیین پارکینگ مالکان

اگر یک یا چند مالک در تعیین محل پارکینگ اختصاصی خود

دچار اختلاف شوند به شرحی که ذیل خواهد امد به راحتی می توانند

پارکینگ اختصاصی خویش را طبق سند رسمی خود دقیقا تشخیص  دهند:

برای تشخیص پارکینگ اختصاصی هر واحد مفاد صورت مجلس  تفکیکی و اسناد مالکیت ملاک تشخیص قرار می گیرد

چنان چه مالکان دو یا چند واحد از روی صورت مجلس تفکیکی یا اسناد مالکیت خود قادر به تشخیص پارکینگ خود نباشند

می توانند جهت رفع اختلاف خود برای استفاده از نظر یک کارشناس رسمی دادگستری توافق کنند

در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناس مالک واحد معترض می تواند با تقدیم دادخواست

به دادگاه حقوقی به ظرفیت مالکی که خودروی خود را در پارکینگ اختصاصی

وی قرار می دهد تحت عنوان مزاحمت و ممانعت از حق اقامه دعوا کند

هر گاه واحد مقابل که خوانده ی دعواست همان پارکینگ را مدعی شود دادگاه

با تعیین کارشناس رسمی دادگستری می تواند بر مبنای نظریه ی کارشناس منتخب این مناقشه را پایان دهد

۳-استفاده از پارکینگ به عنوان انباری

گذاشتن اسباب و اثاثیه و هر گونه لوازم در پارکینگ اختصاصی ممنوع است

زیرا پارکینگ جهت پارک و توقف خودرو ساخته و منظور شده و انباشتن وسایل و لوازم در آن زیبایی و منظر ساختمان را به شکل ناهنجاری در می اورد

مالک پارکینگ به بهانه ی اختصاصی بودن ان نمیتواند به جای توقف اومبیل اسباب و اثاثیه ی خود را در انجا قرار دهد یا علاوه بر خودرو لوازم اضافی در پارکینگ انبار کند

هر گاه کسی دارای دو پارکینگ اختصاصی باشد که هر رو کنار هم قرار دارند ولی به جای دو خودرو یک خودروی اضافی دیگر ما بین آنها پارک کند

چنین رفتاری خارج از مقررات قانونی است گرچه قانون تملک آپارتمان ها راجع به این امر ساکت است

اما چون مالک آپارتمان فقط دارای دو پارکینگ در مجموعه است پارک اتومبیل اضافی

در پارکینگ او و ما بین پارکینگ های اختصاصی خویش طبق قواعد و ضوابط حاکم ممنوع و غیر مجاز است

به علاوه این امر ممکن است مزاحمتی برای سلب قدرت مانور پارک خودروهای مالکان دیگر ایجاد کند

اصولا استفاده ی اضافه بر ظرفیت از پارکینگ مجتمع عملی غیر قانونی و غیر متعارف تلقی می شود که از ان باید پرهیز کرد

 

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن