ملک مفروز و مشاع

  • ملک مانا توسط ملک مانا
ملک مفروز و مشاع

ملک مفروز و مشاع :

ملک مفروز و مشاع : مشاع در لغت به معنای مشترک است و به مالی مشاع می گویند که چند شریک برای یک مال وجود دارد. همه ی آن ها به یک نسبت در مال دخل و تصرف دارند و مال قابلیت تقسیم کردن هم ندارد. سود حاصل از مال نیز به همه ی شرکاء تعلق می گیرد.

مفروز در لغت به معنای تقسیم کردن است. مال مفروز مالی است که چند شریک دارد و محل سهم هر شریک نیز مشخص نیست. تنها میزان سهم هر فرد مشخص است.

قوانین ملک مشاع تابع شرایط خاصی است و برای فروش یا افراز آن باید قوانین مربوط به آن را در نظر گرفت. ممکن است ملک مشاع حتی قیمتی پایین تر از قیمت واقعی ملک داشته باشد. حضور همه ی مالکین برای فروش و تقسیم ملک مشاع ضروری است. راه کارهای قانونی برای شرایطی که یکی از مالکین ملک مشاعی بخواهد سهم خود را بفروشد اما سایرین از این کار امتناع ورزند در نظر گرفته شده است.

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن