نظریه های مشورتی پیش فروش ساختمانها

  • ملک مانا توسط ملک مانا
unnamed

نظریه های مشورتی پیش فروش ساختمانها

نظریه های مشورتی پیش فروش ساختمانها :
تاریخ نظریه 1391/05/04
1- نظر به این که در هیچ یک از مواد قانون پیش فروش ساختمان

مصوب 12/10/1389 اجرای قانون منوط به تصویب آیین نامه های مربوط نشده است

بنابراین قانون مذکور بدون تصویب آیین نامه ­ها قابلیت اجراء دارد.
2- امتیازات خاص مقرر در این قانون برای قرارداد پیش­ فروشان ساختمان تنظیم شده به صورت رسمی است

و در قراردادهای عادی، در حد مقررات عام قانون مدنی معتبر

و لازم الاجرا است و ذی نفع می تواند با طرح دعوا و پس از تنظیم سند رسمی پیش­ فروش

از مزایای مقرر در این قانون استفاده کند.

بنابراین داوری مقرر در ماده 20 برای قراردادهای عادی ممکن نیست

و مطابق مقررات عمومی اختلافات ناشی

ازاین قراردادها درصلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است.
=======

شماره نظریه 390/7
تاریخ نظریه 1391/02/27
1و2و3- هرگاه قرارداد پیش فروش ساختمان بدون تنظیم رسمی و بطور عادی منعقد شود

به نظر می رسد امتیازات خاص مقرر در قانون پیش فروش ساختمان برای قراردادهای تنظیم شده به صورت رسمی است

و در قراردادهای عادی در حد مقررات عام قانون مدنی معتبر و لازم الاجرا است.

از سوی دیگر با توجه به مواد قانونی مذکور ذی نفع می تواند با طرح دعوا

و پس از تنظیم سند رسمی پیش فروش از مزایای مقرر دراین قانون استفاده کند.

با این توضیح داوری مقرر در ماده 20 برای قراردادهای عادی ممکن نیست

و مطابق مقررات عمومی اختلافات ناشی از این قراردادها در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است.
=======

شماره نظریه 17/7
تاریخ نظریه 1391/01/09
مقررات تبصره ماده 8 قانون پیش فروش آپارتمان، ناظر به مورد خاصی است

که پیش خریدار بلحاظ تخلف پیش فروشنده حق فسخ خود را اعمال می نماید،

در حالی که مقررات ماده 20 عام و کلی است و کلیه اختلافات ناشی از تعبیر

یا تفسیر یا اجرا مفاد قرارداد پیش فروش به استثناء مورد مذکور را شامل می شود.
=======

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن