هزینه تنظیم سند رسمی

  • ملک مانا توسط ملک مانا
هزینه تنظیم سند رسمی

هزینه تنظیم سند رسمی : اگر هزینه تنظیم سند رسمی در محضر پرداخت شد ولی طرفین موقع امضاء به اختلاف برخورد کنند و سند را امضاء نکنند، هزینه واریز شده قابل استرداد به پرداخت کننده می باشد

قابل استرداد بودن حق الثبت بعد از ورود سند در دفتر سردفتر ، قبل از امضاء متعاملین

کد 758 مجموعه بخشنامه های ثبتی :
نظر به مفاد ماده 70 قانون ثبت که مقرر میدارد : سندی که مطابق قوانین و مقررات به ثبت رسیده رسمی است ،
ثبت سند مفید معنی ورود سند در دفتر سردفتر و امضاء آن از ناحیه متعاملین ، سردفتر و دفتر یار میباشد. بر این اساس ،
ثبت سند معامله در دفتر سردفتر موضوع قسمت اخیر ماده 56 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 فقط ناظر
به موردی است که سند دفتر دفتر ثبت و به امضا متعاملین رسیده باشد. لذا استرداد حق الثبت بعد از ورود سند در
دفتر سر دفتر و قبل از امضا توسط متعاملین از شمول ممنوعیت قسمت اخیر ماده 56 فوق الذکر خارج است
مراتب جهت اطلاع و ابلاغ به کلیه واحد های ثبتی و دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه اعلام میگردد.
( بخشنامه شماره 1/34/7096 مورخ 1387/2/22 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به کانون سر دفتران و دفتریاران )

 

مدارک ضمیمه تقاضای استرداد وجوه ارباب رجوع

کد 903 مجموعه بخشنامه های ثبتی :

لازم است کلیه دفاتر اسناد رسمی به هنگام ارسال تقاضای استرداد وجوه ، تصاویر مصدق ثبت دفتر سردفتر __ دفتر درآمد و بنچاق مربوطه با دو برگ فیش پرداختی ظهر نویسی شده را جهت اقدام ضمیمه نمایند.
( بخشنامه شماره 101/89/103884 مورخه 1389/8/22 اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران )

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن