وصول نشدن چک ثمن معامله

  • ملک مانا توسط ملک مانا
Writing-Principles-cheque

وصول نشدن چک ثمن معامله

اگر چک ثمن معامله به هر دلیلی وصول نشود؟!!
در صورتی که در مبایعه‌نامه شرط شده باشد که«اگر به هر علتی چک ثمن معامله غیرقابل‌ وصول اعلام گردد»، مبایعه‌نامه باطل و بی‌اعتبار است، نتیجه وقوع شرط مزبور، انفساخ عقد از زمان وقوع آن شرط است بنابراین درصورت پرداخت نشدن چک مذکور، مبایعه‌نامه منفسخ و تمام انتقالات بعدی باطل است.

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/06/31
🔹شماره رای نهایی: 9209970269500793
مراجع صادر کننده : شعبه 128 بدوی و 52 تجدید نظر تهران

باعنایت به رویه قضائی بالا، اگر خریدار بخواهد ملکی را بخرد، بهتر است مبایعه نامه فروشنده با مالک قبلی را روئیت نموده و چنانچه چنین شرطی در بین آنها بوده است،

حتما گواهی پاس شده چکها را اخذ نماید.

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن