وظیفه قانونی سردفتران اسناد رسمی

  • ملک مانا توسط ملک مانا
2614271

وظیفه قانونی سردفتران اسناد رسمی برای گواهی عدم حضور طرف معامله در محضر

وظیفه قانونی سردفتران : در آئین نامه جدید دفاتر اسناد رسمی (مصوب سال 1400) با توجه به بررسی هایی که کانال « منابع تخصصی املاک » انجام داده است، در مواردی که طرفین معامله روز مشخصی را برای حضور در دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم و امضای سند رسمی معامله خود مشخص کرده باشند، طبق بند 10 قسمت ((ب)) از ماده 65 آئین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1400 ، فقط حق دارند کتباً از سردفتر اسناد رسمی بخواهند که نامه اعلام حضور آنها را در دفتر اندیکار محضر ثبت کند و قانوناً نمیتوانند سردفتر را ملزم به صدور گواهی عدم حضور طرف مقابل نمایند.
بدیهی است با ثبت کردن اعلام حضور در دفتر اندیکاتور محضر. در صورتی که موضوع در مرجع قضائی مطرح شود. مراتب از دفترخانه استعلام شده و محضر. مراتب حضور یک طرف و عدم حضور طرف مقابل را به مرجع قضائی اعلام خواهد کرد.

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن