پرداخت غرامت در معامله

  • ملک مانا توسط ملک مانا
پرداخت غرامت در معامله

پرداخت غرامت در معامله

پرداخت غرامت در معامله : طبق رای وحدت رویه شماره 733-15/7/93 هیات عمومی دیوان عالی کشور ،

اگر فروشنده به دلیل مشکلات ملک فروخته شده قادر به انتقال رسمی آن به خریدار نباشد ، باید غرامتی معادل کاهش ارزش پول معامله ، به خریدار پرداخت کند.

به این ترتیب ، اگر ملکی به مبلغ یک میلیارد تومان فروخته شد

و بعد از دوسال فروشنده نتوانست به دلیل مشکلات ملک ( مانند مستحق الغیر درآمدن)

آنرا به خریدار منتقل کند، برای محاسبه غرامت خریدار، بررسی میشود که اگر خریدار آن ملک را به قیمت امروز بخواهد بخرد ،

چه مبلغی باید پرداخت کند ( مثلا 1/5 میلیارد) و به این ترتیب مابه التفاوت قیمت معامله

با قیمت روز مطالبه غرامت ( 500 میلیون ) خسارتی است که باید به خریدار پرداخت شود

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن