اخذ مالیات از مالکین خانه های لوکس

  • ملک مانا توسط ملک مانا
اخذ مالیات از مالکین خانه های لوکس

پیش بینی اخذ مالیات

اخذ مالیات از مالکین خانه های لوکس

پیش بینی اخذ مالیات از مالکین خانه های لوکس (چه درحال استفاده و چه خالی)

اعضای کمیسیون تلفیق بودجه 99 مصوب کردند واحدهای مسکونی که قیمت آنها بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان است، یک هزارم قیمت آنها بعنوان مالیات پرداخت شود.

واحدهای مسکونی بین ۱۵ تا ۲۵ میلیارد تومان قیمت دارند باید دو هزارم قیمت آنها بعنوان مالیات پرداخت شود و

واحدهای مسکونی بین ۲۵ تا ۴۰ میلیارد تومان قیمت دارند باید سه هزارم قیمت آنها بعنوان مالیات پرداخت شود.

واحدهای مسکونی که قیمت آنها بین ۴۰ تا ۶۰ میلیارد تومان است باید چهار هزارم قیمت‌شان بابت مالیات پرداخت

شود و مالیات خانه‌هایی که قیمت آنها بیش از ۶۰ میلیارد تومان است، پنج هزارم قیمت واحد مسکونی است.

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن