اخذ مالیات از مالکین خانه های لوکس

  • ملک مانا توسط ملک مانا
1046538_869

پیش بینی اخذ مالیات

پیش بینی اخذ مالیات از مالکین خانه های لوکس (چه درحال استفاده و چه خالی)

اعضای کمیسیون تلفیق بودجه 99 مصوب کردند واحدهای مسکونی که قیمت آنها بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان است، یک هزارم قیمت آنها بعنوان مالیات پرداخت شود.

واحدهای مسکونی بین ۱۵ تا ۲۵ میلیارد تومان قیمت دارند باید دو هزارم قیمت آنها بعنوان مالیات پرداخت شود و

واحدهای مسکونی بین ۲۵ تا ۴۰ میلیارد تومان قیمت دارند باید سه هزارم قیمت آنها بعنوان مالیات پرداخت شود.

واحدهای مسکونی که قیمت آنها بین ۴۰ تا ۶۰ میلیارد تومان است باید چهار هزارم قیمت‌شان بابت مالیات پرداخت

شود و مالیات خانه‌هایی که قیمت آنها بیش از ۶۰ میلیارد تومان است، پنج هزارم قیمت واحد مسکونی است.

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن