چرا مسکن گران شد ؟!

  • ملک مانا توسط ملک مانا
چرا مسکن گران شد

چرا مسکن گران شد؟

تنها راه برای کنترل بازار مسکن، مهار تورم است، شما شک نداشته باشید، تا زمانیکه تورم ۳۰ یا ۴۰ درصدی

در اقتصاد کشور وجود داشته باشد، مسکن نیز سیر صعودی خواهد داشت، در این رابطه دولت باید تمام تمرکز

و توان خود را بر روی کنترل تورم صرف کند تا از یک سو با افزایش قیمت دلار شاهد کاهش ارزش پول ملی

نباشیم و از سوی دیگر نیز با مهار تورم، بازار های سرمایه ای هم دیگر با رشد های افسار گسیخته همراه نباشند.

بر اساس آمار های موجود نرخ اجاره بها و خرید مسکن از ابتدای سال تاکنون به ترتیب با افزایش

۴۴ و ۴۰ درصدی روبرو بود، در حالی که نرخ تورم نیز بر اساس آمار های رسمی حدود ۴۰ درصد است،

با توجه به این موضوع باید گفت، بهای مسکن رابطه مستقیمی با افزایش نرخ تورم دارد.

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن
جستجو