کرونا به سمت بازار مسکن میرود ؟!

  • ملک مانا توسط ملک مانا
کرونا به سمت بازار مسکن میرود ؟!

کرونا به سمت بازار مسکن میرود

کرونا به سمت بازار مسکن میرود :  امروز یکی از مهمترین معضلات دولت ها در سراسرکشور است.

این ویروس سامسونگ را به تعطیلی کشاند و اقتصاد چین را با مشکل مواجه کرد.

امروز ایرلاین ها نیز در ایران و سراسر دنیا از ضرر بزرگ خود سخن میگویند.

بازار مسکن در ایران در طول ماه پیش، یک تکان بزرگ قیمتی را پشت سر گذاشت و آن افزایش قیمت نهاده های اصلی ساختمان سازی بود.

این افزایش به شکل مستقیم و غیر مستقیم بر قیمت مسکن تاثیر گذاشت.

رئیس اسبق مرکز تحقیقات مسکن وزارت راه و شهرسازی در ارتباط با افزایش قیمت مسکن در اسفند گفت:

شاهد افزایش قیمت زیادی در طلا و ارز از اوایل زمستان بودیم ،

همچنین افزایش قیمت در قیمت مصالح ساختمانی و یا خدمات داشتیم که افزایش قیمت در مسکن را در پی داشت.

این افزایش در نیمه دوم اسفند با توجه به آنکه شاهد افزایش قیمت مسکن بودیم، به نظر نمی رسد افزایش بیشتری داشته باشد.

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن