کلاهبرداری های ملکی با شیوه تبانی زوجین

  • ملک مانا توسط ملک مانا
کلاهبرداری های ملکی با شیوه تبانی زوجین

کلاهبرداری های ملکی با شیوه تبانی زوجین

کلاهبرداری های ملکی :  هشدار برخی کانال ها از کلاهبرداری های ملکی با شیوه تبانی زوجین و فروش ملکی که قبل از معامله، مهریه زوجه قرار داده شده است.

احتمالا این کانالها نمی دانند که اگر شخصی ملک را مهر همسر قرار دهد، باید مراتب را همزمان با ثبت ازدواج، در دفترخانه اسناد رسمی و سپس دفتر املاک اداره ثبت،

درج و ثبت نماید تا امکان انجام معامله راجع به آن ملک ، وجود نداشته باشد.

البته در این خصوص دونکته اساسی هنوز برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع قضائی قابلیت توجه دارد:

1- ضرورت ارتباط مستقیم بین دفاترازدواج با دفتر املاک اداره ثبت (تا اگر مهر با سند رسمی تعهد شده باشد ، بلافاصله ملک را از نام زوج خارج کند)
2-ضرورت منطبق سازی آراء قضائی (آن دسته از قضات محترمی که به فلسفه انضباط اجتماعی قانون ثبت عنایت لازم ندارند) با نص قانون ثبت یعنی

به رسمیت نشناختن اسناد عادی مربوط به صلح یا انتقال ملک به همسران (تشریفاتی دانستن نقل و انتقال املاک بجای رضائی تلقی کردن آن)- دکترسید حسین وکیلی.کارشناس رسمی دادگستری

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن